Rodzaj badania

rutynowe

potwierdzające

odwoławcze

Warunki – cele

Przykład – wyjaśnienia

urzędowe

X

X

X

wymóg prawny

Badanie próbki mięsa przeznaczonego na eksport do Finlandii zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1688/2005 (nie wiadomo ile próbek, kiedy i w którym laboratorium zostanie zbadanie)

urzędowe monitoringowe

X

X

X

wymóg prawny, próbka pobierana zgodnie z planem monitoringu (pobierania próbek), badanie wykonywane w wyznaczonych laboratoriach

1. Badanie reprodukcyjnego stada kur w ramach krajowego programu zwalczania Salmonella (Rozporządzenie Rady Ministrów Dz. U. 2007, nr 61, poz. 414) – określone są terminy pobierania próbek i laboratoria wykonujące badania.

2. Badania w ramach programu wieloletniego – realizowane na podstawie ustawy określony harmonogram pobierania próbek badani

przedrejestracyjne

Xspecyficzny rodzaj badania urzędowego rutynowego

Rejestracja produktu

urzędowa kontrola weterynaryjnych produktów leczniczych

Xspecyficzny rodzaj badania urzędowego rutynowego

Dopuszczenie serii produktu do obrotu

usługowe

X

X

X

Badanie w kierunku i metodą ustaloną ze zleceniodawcą, niezależnie od wymogów prawnych, niezależnie od planu monitoringu (planu pobierania próbek), w dowolnym laboratorium

Badanie w celu ustalenia przyczyny upadku zwierzęcia.

międzylaboratoryjne badanie biegłości

XOcena kompetencji laboratorium

Udział w badaniach organizowanych przez referencyjne laboratorium wspólnotowe

międzylaboratoryjne sprawdzanie metod

XOcena metody w różnych laboratoriach

Udział w badaniach mających na celu sprawdzenie i ocenę nowej metody opracowanej przez organizatora badania

badanie próbek kontrolnych (sterowanie jakością)

XElement sterowania jakością badań

Badanie próbek kontrolnych przygotowanych we własnym laboratorium

inne

XBadania nie mieszczące się w innych kategoriach

np. naukowe

Warunki

W tym badanie metodą skriningową, przesiewową

Potwierdzenie wyniku uzyskanego w badaniu rutynowym metodą referencyjną

lub badanie próbki archiwalnej, kontrpróbki

Jedna ze stron kwestionuje wynik badania rutynowego lub/i potwierdzającego.


Badanie wykonywane w laboratorium referencyjnym